Adolescentie

adolescent

In de adolescentie (18-21 jaar) gaat de jongere al de aspecten die hij in zichzelf zo snel heeft herkend serieus nemen. Dit heeft, om te beginnen, rust tot gevolg.
De adolescent weet met al die stromen in zichzelf al beter om te gaan. Dit is de tijd van voorbereiding op de volwassenheid.

In deze tijd moet de jongere komen tot vormgeven aan wat hij van zichzelf heeft leren kennen.
Door tot overgave aan het leven te komen kan deze vormgeving ontstaan.
Zo kan ook de kosmische energie indalen en de geestelijke begeleiding in hem doorspelen. Ook impulsen uit zijn ziel, die verbonden zijn met zijn levensopdracht, kunnen helpen de jonge mens te vormen.

In deze tijd is het erg belangrijk dat de adolescent zichzelf beschermt tegen te grote indringing van meningen, wensen en eisen van buitenaf. Juist nu moet hij tot besef van zijn identiteit komen. Hij gaat nu zijn eigen beslissingen nemen, waardoor hij zich dieper van zijn eigen identiteit bewust wordt. Juist nu mag hij geen kwaliteiten van anderen blindelings overnemen. Sommigen zonderen zich af om zich op de toekomst te richten. b.v. door het maken van een reis of het afstand nemen van hun ouders.

Het doel van de adolescentie is de voorbereiding op volwassenheid, waarin de mens leert zichzelf te verkennen in wie hij is en vooral te accepteren wat hij binnen die verkenning tegenkomt; dus ook zijn onvolmaaktheid.
Zo ontstaat heelheid in de belevingswereld!
 

vaderschap

Het doel van het leven voor de ziel, de bewuste ziel, is het naar buiten brengen, zichtbaar maken wat zij innerlijk gelooft. Zo kan de ziel ervaren wat waarheid is. Door die ervaring komt de transformatie in de ziel tot stand. De opdracht is dan jezelf te vergeven en tot verwerkelijking van je diepste zelf te komen
Tot nu toe was het doel van de opvoeding van de jonge mens een algemeen geldend gedragspatroon bij te brengen, alsook algemeen aanvaarde meningen, ideeën of vaardigheden. Velen wensen het kind terecht tot ontplooiing van zijn talenten te brengen, maar…. is dat de kern?

Op dit moment is er sprake van een diepere kracht, die zich in onze kinderen, jonge mensen wenst uit te drukken; een kracht die in verbinding staat met het levensdoel dat de ziel zich gesteld heeft en komt vanuit ’t unieke deel, de kern. In jonge mensen bemerk je een kracht die hen tot een snellere ontwikkeling, dus snellere bewustwording brengt dan vroeger het geval was. Ze zijn bijvoorbeeld minder beïnvloedbaar, minder soepel of meegaand, staan meer in hun kracht; vragen zich vaker af wie ze zijn of wat de zin van het leven is. De wereld van nu lijkt nog steeds niet klaar voor de nieuwe ideeën, die voor een goede ontplooiing van jonge mensen nodig is. Veel angst voor vernieuwing is er bijvoorbeeld binnen de gevestigde structuren als scholen.
Tot nu toe is er sprake geweest van een eenzijdige, rationele ontwikkeling van de jonge mens.
Dit heeft hem weliswaar meer kennis gebracht en vaardigheden aangereikt, maar het ook het gevoelsleven vaak verstikt. Zo komt de jonge mens in de wereld van de volwassenen. Maar wereldproblematieken, die via de media de jongere bereiken belasten hem vaak of maken hem zelfs zwaarmoedig.
Jongeren van nu worden al te snel gedwongen keuzes te maken.

adolescentie

Maar als je een goede keuze wilt maken, moet je wel weten wat je wilt. En daarvoor moet je contact met je diepste wezen maken. Dit vraagt stilte om tot ontspanning en inkeer te komen. In de stilte kun je je eigen hogere kern “spreken”. Je toetst of je diepste wezen het eens is met je keuze. Wanneer je de juiste keuze maakt, ervaar je dit als een stroom die je als het ware richt op je juiste keuze; dit geeft je een gevoel van ja!, aha-erlebnis, van vervulling, zelfs van geluk. Een keuze maken luidt een einde in, is een soort kleine dood; elke keuze is het loslaten van een of meerdere mogelijkheden; is soms zelfs een pijnlijk gebeuren, maar vaak ook weer gevolgd door iets nieuws en onverwachts. Beëindigen doet zo leven! Ondanks dat je de pijn van de scheiding voelt. De angst voor die pijn doet ons vaak terugschrikken voor het maken van een keuze. Daarom gebeurt ’t beëindigen vaak niet. Het leven wordt zo dan een aaneenschakeling van routineuze handelingen. Men laat zich leven door ’t bekende. Wij zullen daarom de jonge mens moeten richten op het bewust maken van keuzes.
Bewust kiezen leidt tot bewust beëindigen. Dat is bewust leven. Als keuzes onvoldoende gegrond genomen worden, dat wil zeggen onvoldoende vanuit het innerlijk weten, ontstaan er conflicten, zoals twijfels, spanningen en onzekerheden. Ook als de mens zich laat leven door vertrouwde zekerheden en geen bewuste keuzes maakt is hij gebonden.
Het is de innerlijke openstelling voor de diepste wenskracht in onszelf, die aan ons leven de juiste sturing geeft. De jonge mens daar toe te brengen is van essentieel belang.
De werkelijk volwassen mens is onafhankelijk ; handelt zelfstandig en neemt de totale verantwoordelijkheid voor zijn daden.

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16