Baby-Peuter

peuter

Voelen en denken

Kinderen laten vanuit hun diepste gevoel gedachten ontstaan.
We vinden over het algemeen dat onze gedachten, het denken, in ons hoofd plaats vinden, maar het denken wordt aangestuurd door het gevoel en de emoties. En onze emoties spelen rond de plexus.
Hier worden rond de zonnevlecht, rond het gevoelscentrum, het lagere denken en het lagere voelen op gang gebracht.Eerst ontstaan er emoties en dan gaat het daarna malen in ons hoofd, het lagere denken, mentale denken noemen we dat. Het verschil tussen het lagere denken en het hogere denken is dat het hogere denken plaatsvindt in relatie met het hartgebied en de hogere chakra’s en waarin de emoties worden geaccepteerd en worden losgelaten.

Veel ouders onderkennen niet de wijsheid die ten grondslag ligt aan het denken van het kind. Door hen hun eigen gedachten op te leggen, belemmeren ze het kind in zijn vrije gedachtevorming.. Hierdoor kunnen de kinderen niet zichzelf worden. Wanneer een kind de kans krijgt zijn gedachten vrij te uiten, kan hij zichzelf worden en verrijkt hij. Hij kan hierdoor zichzelf blijven.

Als mijn kinderen mij vroeger vragen stelden zoals: " Mama, waar komt de eerste vis vandaan", of vragen stelden over God, of over andere planeten, dan vroeg ik altijd aan hen: “Wat denk jij?” En dan kwamen er hele oorspronkelijke antwoorden..
Wanneer ouders hun gedachten aan kinderen opleggen, veroorzaken ze onzekerheid in het kind. Onzekerheid over hun eigen gevoel. Bijvoorbeeld als je zegt tegen het kind; “zo is het”.

illustratie bloem

De leeftijd 1-2 jaar:


In het eerste jaar kan het kind nog geen onderscheid maken tussen gedachten. Ook niet tussen dat wat híj voelt en dat wat de ander voelt. Het laat ongefilterd alles binnen.
Als hij iets ervaart van buiten af, weet hij niet waar het vandaan komt: van buiten of in zichzelf.
Hij is een energetische eenheid. Hij ondergaat alles als een totaliteit. Het kind let niet op de woorden. Hij verstaat ook niet letterlijk wat er gezegd wordt, maar ervaart wel een energieoverdracht.
Door die gevoelsmatige boodschappen ontstaat een soort gedachteboodschap in het kind.
Het kind zet de energieën nog niet bewust in gedachten om, dat kan hij nog niet. Het kind laat die gedachten en gevoelens ongefilterd binnen.

Als het kind anderhalf á twee jaar is

wordt hij gevoeliger voor het gesproken woord. Dan gaat hij onderscheid maken. Hij gaat zelf spreken en hij wordt gevoelig voor vraag en antwoord spelletjes.
Het wil eigenlijk de gedachten wereld buiten zichzelf gaan verkennen. Al ervaren zij het nog wel als een soort spelletje, toch merken ze al heel veel op. Het denken en voelen ontwikkelen zich, op mimiek, gebaar en energie vibraties.

illustratie kind

 

Wat is precies een correctie en hoe gaat dit bij een kind in zijn werk?

Een correctie is een handeling van de ene mens met de bedoeling dat de ander rekenschap moet afleggen voor wat hij doet of gedaan heeft.
Een kind is zeer open en ontvankelijk. Daardoor komen op- en aanmerkingen van buitenaf direct en ongefilterd bij hem binnen.

Dit kan in een kort tijdsbestek plaatsvinden. Een correctie wordt door het kind negatief ervaren als deze kortaf en zonder echte interesse gegeven wordt.
Hoe moet het dan wel gebeuren? Een kind zal onmiddellijk herkennen of de correctie uit hulpvaardigheid gegeven werd. Het zal dan zelfs om correctie vragen, daar het aanvoelt zo zichzelf te kunnen ontwikkelen.


Dit gebeurt al bij een baby. Baby’s bemerken zeer goed of er spanningen zijn of hoe de stemming is. Zij zijn immers helemaal open!
Hoe kan een baby, (volwassen en kind tegelijkertijd), zijn onprettige gemoedsstemmingen duidelijk maken? Het kan immers nog niet praten? Het zal dit alleen aan kunnen geven door te huilen. Dikwijls wordt er niet werkelijk naar een baby als mens gekeken.


Alleen de materiële zorgen krijgen aandacht en in de wieg ervaart de ziel van het kind zo al, dat wat het voelt en waarneemt, niet echt van belang is.
Hierdoor ontstaat reeds het gevoel van eenzaamheid. iets wat wij allemaal kennen, maar zo leert het kind al in de babytijd zijn gevoelsprikkels af te sluiten.
Hetzelfde gaat ook op voor jonge kinderen, naar wie onvoldoende geluisterd wordt. Zij houden zich terug, worden bang zichzelf te zijn; kunnen daarover niet blij zijn omdat zij keer op keer in hun spontane handelingen worden afgeremd. Zo wordt hun onderzoekingsdrift afhankelijk van anderen gemaakt en het zelfbeeld verkleind. Hun individualiteit wordt van anderen afhankelijk gemaakt.

illustratie spelende kinderen

Zo worden ze vaak al heel jong geremd, omdat ze onvoldoende gezien worden; omdat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Ze worden dan bang om zichzelf te zijn.
En ze zijn dan uiteindelijk blij als hen voorgeschoteld wordt wat ze mogen doen, daar kunnen ze zich dan een beetje in uiten, want anders worden ze steeds stiller en teruggetrokken.
Het gevolg is dat zij later hun eigenwaarde door vele blokkades heen moeten heroveren. Vaak worden de kinderen die veelvuldig gecorrigeerd zijn en hun eigenheid niet hebben kunnen ontwikkelen, of heel emotioneel, of ze proberen te vergelden bij anderen, wat hen is aangedaan of ze worden heel stil.
Ze zijn bang, hun ziel is bang zijn identiteit te verlie­zen.
Dus moeilijke kinderen zijn eigenlijk aan het herstellen wat reeds beschadigd is.
Ook hunkeren zij naar aandacht vanuit hun afhankelijkheid. Dus iemand die bang is voor correcties daar zijn al teveel correcties aan gegeven en voelt dat bij elke correctie als een afsluiting van zichzelf en daarom wil hij geen correcties meer aangaan.

vergeet mij niet
Bij deze mensen kun je uitersten waarnemen: soms zijn ze aandoenlijk afhankelijk (leuk als ze klein zijn), soms op momenten van onrecht zeer fel.
Als zij ouder worden is het charmante verdwenen en worden zij voor hun omgeving zeer moeilijk.
Sterke gevoelswisselingen zijn hiervan een uiting.
Het kind is bang voor correctie van zijn gedrag, het ervaart dat in zijn beleving als een ontkenning van eigen gedrag.
Door de consumerende belangen in onze maatschappij zijn onze kinderen hierdoor ook als zodanig gevormd. Zij zijn overprikkeld door zaken als computerspelletjes, tv kijken, eisen die hen gesteld worden bij het sporten en op school. Dit is moeilijk ongedaan te maken. Ook de opvoeders lijden hieraan; daar de natuurlijke onderzoeksdrift in de mens is afgeremd, kan hij al bijna niet meer zichzelf langdurig bezighouden. De kinderen zullen zich, door deze onderdrukking geleid, uiten door een verkapte drang naar vrijheid.
Opvoeders laten dit niet toe.
Zij zouden dit wellicht wel willen, maar zij onderkennen de innerlijke behoefte niet. Wanneer het natuurlijke leefklimaat voor de kinderen als het ware niet opnieuw geschapen wordt, kunnen er moeilijk veranderingen komen.
Toch is het belangrijk dat het kind zichzelf weer kan hervinden.

Als baby's en dreumesen teveel gecorrigeerd worden:

Als baby‘s snel geïrriteerd raken door geluid, stoppen ze op een bepaald moment zelfs met huilen (ze vertonen dan een zekere matheid) en hebben geen open oogopslag meer.
Ongerijmde handelingen van buitenaf kunnen zij niet langer verdragen.
Drie à vierjarigen vertonen een duidelijk beeld van koppigheid en onverzettelijkheid. Het is van belang alert te zijn op zijn bewegingsvrijheid en/of lichamelijke stagnatie, veroorzaakt door beperkende invloeden. Het kind wil duidelijk bewegingsvrijheid.

 

baby peuter

 

 

 

 

 

 

 


De koppigheid die het vertoont is dan geïmiteerd autoritair gedrag, nagebootste gedragsregels van anderen. Daarom is het goed er attent op te zijn wie het kind nadoet en hoe vaak! Dit kan ook veroorzaakt worden door sprookjes en/of tv.
Autoritair spreken is uit den boze. Dit remt zelfontwikkeling af, door de weerstand die wordt opgeroepen.
Een ander opvallend kenmerkend gedrag kan zijn het spelen zonder geluid te maken. Soms heeft het monotone spelhandelingen tot gevolg.
Het kind spiegelt dan een kind dat denkt zelf niets te kunnen; uiting van een geest die niet levendig mag zijn.

 

 

 

© copyright

Op elke artikel is copyright van toepassing
Het is niet toegestaan om een tekst of een artikel of een gedeelte hiervan te kopiëren of te publiceren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright © alle rechten voorbehouden Coby de Jong.

 

Module position-13

module positie 13

Module position-14

module positie 14

Module position-15

module positie 15

Module position-16

module positie 16